Μεσαιωνική Σπαθασκια : Οι περιελίξεις


Μάθημα Ξιφασκιας με μακρύ σπαθί πάνω στις περιελίξεις. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής μαθαίνει τις γραμμές Ξιφασκιας ευκολότερα, ενώ παράλληλα μαθαίνει τις περιελίξεις οι οποίες είναι μεταφορές τις λάμας. Οι ενέργειες πρέπει να γίνονται μέσα στο ‘ νοητό ‘ ρόδο. Πριν το ξεκίνημα των περιελίξεων οι λάμες των ξιφομαχων πρέπει να έρθουν σε ζεύξη στη κατάσταση που ονομάζεται ‘ παράθυρο ‘. Από εκεί μπορεί ο ξιφομάχος να νιώσει αν ο αντίπαλος του χαλαρός ή σκληρός. Εδώ και οι δύο ξιφομάχοι ξεκινούν από την πίσω χαμηλή θέση φύλαξης που οι Γερμανοί την ονομάζουν nebenhut. Με αυτό τον τρόπο ξιφομαχουσαν και οι Βυζαντινοί ευγενείς του 14ου-15ου αιώνα.

One thought on “Μεσαιωνική Σπαθασκια : Οι περιελίξεις

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s