Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡIΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘ΛΕΟΝΤΕΣ’, ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Βυζαντινά κάλαντα.
Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκησεν
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.
Βασιλεὺς τῶν ὅλων καὶ Κύριος, ἦλθες τὸν Ἀδὰμ ἀναπλάσασθαι.
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.
Γηγενεῖς σκιρτᾶτε καὶ χαίρετε, τάξεις τῶν ἀγγέλων εὐφραίνονται
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερου-ἐρουρεμ, Χαῖρε Ἄχραντε.
Δεῦτε ἐν σπηλαίῳ κατείδομεν, κείμενον ἐν φάτνῃ, τὸν Κύριον
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερουρεμ, Χαῖρε Δέσποινα.
Ἐξ ἀνατολῶν μάγοι ἔρχονται δῶρα προσκομίζουσιν ἄξια
ἐρουρεμ-ἐρουρεμ-ἐρουρερουρεμ, Χαῖρε Δέσποινα.
Ἤκουσεν Ἡρώδης τὸ μήνυμα κι ὅλος ἐταράχθη ὁ δόλιος
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.
Θεόδρομον ἄστρον θεώμενοι, μάγοι τῶν Περσῶν ἐξεκίνησαν
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.
Κάκωσιν προστάξας ὁ τύραννος, τῆς Ραχήλ τὰ τέκνα κατέσφαξεν
τεριριριρεμ-τεριριριρεμ-τεμ καὶ ἀνανες, Χαῖρε Ἄχραντε.


Traditional Byzantine Christmas Carols (12th-14th century AD)

The God who is without beginning has descendeth and dwelt in the Virgin
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.
Thou art the King of all and the Lord, Thou came to refashion Adam
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.
Ye mortals rejoice and be glad, ye angelic hosts jubilate
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, rejoice 0 spotless one.
Come hither to see in the cave, laying in the manger, the Lord
eroorem-eroorem-erooreroorem, rejoice 0 Sovereign Lady.
Magi from the East are coming, bearing noble gifts
eroorem-eroorem-erooreroorem, rejoice 0 Sovereign Lady.
Herod heard the news and trembled with fury the godless one
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.
Following an unexpected course, the magi from Persia came
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.
Out of wickedness, the tyrant ordered the slaughter of all Rachel’s children
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, rejoice 0 spotless one.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s