Άγιος Μερκούριος, προστάτης της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 

10404858_736421326447427_7442971116329695764_n
Αγίος Μερκουρίος, προστάτης Άγιος της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’ . Έργο του Δημήτριου Σκουρτέλη

 

Εἰ καὶ πατάσσῃ Μερκούριε τῷ ξίφει, Καὶ νεκρὸν ἐχθρὸν σὺ πατάσσεις Κυρίου.

Κατόπιν συμβουλής του Πανοσ. Αρχιμ. π. Χρυσόστομου του Ι.Ν Αγίου Ιωάννου στο Πειραιά, ο Άγιος Μερκούριος είναι ο προστάτης των μελών της Ακαδημίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών ‘Λέοντες’.
Ο Άγιος Μερκούριος ο οποίος ήταν Σκύθης αλλά υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στο τάγμα των Μαρτησίων τον καιρό του αυτοκράτορα Δεκίου [249-251] , είχε τεράστια φήμη ως ξιφομάχος, ενώ στο βίο του αναφέρεται για το πώς κατατρόπωσε τους βάρβαρους που απειλούσαν την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Επίσης κατάφερε και φόνεψε σε μονομαχία τον βασιλιά των βαρβάρων Ρήγα, αφού πρώτα είχε νικήσει με τη βοήθεια ενός αγγέλου του Κυρίου, όλους τους σωματοφύλακες του βασιλιά των βαρβάρων.

Ένα άλλο όνομα που έχει ο Άγιος Μερκούριος είναι ‘αυτός που φέρει δυο σπαθιά’ δηλαδή το υλικό σπαθί και το ουράνιο (που του έδωσε ο άγγελος Κυρίου).

Διαβάστε το βίο του εδώ

και εδώ και εδώ

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Οὐράνιον Ἄγγελον, χειραγωγὸν ἀσφαλῆ, πρὸς δόξαν ἀρίδηλον, ὡς τοῦ φωτὸς κοινωνός, Μερκούριε ἔσχηκας· ὅθεν τῷ ἀθανάτῳ, Βασιλεῖ πειθαρχήσας, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς γενναῖος ὁπλίτης· διὸ τοὺς σοὶ προσιόντας, μάκαρ περίσωζε.

Μεγαλυνάριον
Ὤφθης νεανίας πανευπρεπής, οἷα στρατιώτης τοῦ Δεσπότου περιφανής· φύσεως γὰρ ὥρᾳ. τὴν ἄθλησιν ἀνθήσας, Μερκούριε θεόφρον, Χριστῷ δεδόξασαι.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

The Capi


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

 Manessis icon, 1546 S. Giorgio dei Greci, Venice, (probably) Comin Manessis, d. 1565
There are very few pictures of named kapetanioi to be found. I have identified, with help from a friend, a total of five — all of them painted in Italy in Italian style — and only one is a real portrait, though one other shows a recognizable face. All five of them, in Italy, considered Nauplion as their home town and that is mostly because of the accident of history that let Methoni and Koroni be taken by the Turks in 1500, and let Nauplion stay Venetian for another 40 years.
 Manessis icon, S. Giorgio dei Greci, Venice, Ioannis Manessis, son of Comin.
  Manessis icon, S. Giorgio dei Greci, Venice,Giorgios  Manessis, son of Comin.
They never dressed that way in Greece.  In this icon the Greek-Albanian Manessis men have become Italian soldiers. These three shown here as donors of one icon were all capi of stratioti.  Comin may just possibly have been Nicolò or Todoro (d. 1545): the records are confusing. Members of the family were prominent in the Venetian-Ottoman War (1463-1478), and in those years owned land in Mani, in the mountains above Kardamyle.

During the war, five Manessis capi whom the Venetian command considered homini da conte had to beg for food for their families because they were near starvation, and men in one of the Manessis villages finally made a private peace with the Turks to avoid starvation.  Later they went back to fighting for the Venetians and one of them, Marino, was captured and flayed by the Turks for his treason.  The Venetians felt a strong obligation to families who had risked so much for them, and after the war, made sure they had positions as capi and land for their families near Nauplion.

 Stratioto Demetrios Palaiologos, in Venetian dress
Theodoros Palaiologos, father of the man in this picture, was given a fief with a castle at Thermissi, in Nauplion territory, in 1479 (he was aged about 30) in return for leading troops in the Venetian-Ottoman war of 1464-1478. For the next thirty or so years, Theodoros, and Demetrios in turn, when they weren’t off fighting somewhere else, were difficult tenants for the Nauplion administration: they ignored the tax requirements, and used their men for private raids into Turkish territory, and their Greek tenants complained to the Venetians about their violence.
After the peace treaty was signed, Theodoros was rehired to lead a small band of horsemen in Friuli. He was made military governor of Zakynthos in 1485, and married Maria Kantakouzene of Corfù in 1486. He fought for Venice in the terrafirma in 1489-95.  After that, Venice found Theodoros useful as a spy, an interpreter, and a minor diplomat.  His name is remembered in Venice now as one of the men who persuaded the Senato to establish a Greek rite church in Venice. He died in 1532.

The position of capi passed from father to son. Demetrios eventually moved to Venice and became a member of the Greek confraternity there.  He probably died in 1570, shortly after making his will  He identified himself as “da Costantinopoli,” probably figuring that with his name, Constantinople would be more advantageous than Nauplion or Zakynthos. Some of the family had escaped from Constantinople in 1453.

The  picture of Demetrios appears at the end of the Gospel of John in a gospel book of the mid-14th century, made in Constantinople.  The text behind his head reads X(ριστο)ῦ τοῦ Θ(εο)ῦ Δημήτριος Παλαιολόγος: the servant of Christ the Lord, Demetrios Palaiologos.  The book is now in the National Library of Russia. The artist, probably Markos Vathas or a member of his workshop,painted a number of Italian-style images in the book.  There are also several imperial-type images added to the book by a Greek-style painter, which Demetrios probably commissioned.

 Mercurio Bua, by Lorenzo Lotto 1527-1530

Mercurio Bua (1478-1452?) was a son nephew of one of the leading archons and capi of the Morea, Petro Bua, who fought outside the Morea for the Venetians once the peace treaty had been signed. Members of his family led the Bua revolt at Nauplion in December 1480 in support of the Kladas revolt when he was an infant.  After Petro Bua died, in 1489, Mercurio (formerly Maurikios) moved to Venice and changed his name to something Italians could manage  Although the family had originally moved from Albania to Ioannina to the Morea over several generations, Mercurio identified himself as coming from Nauplion.

Sanudo said he was a small man, but this did not seem to affect the regard in which he was held.  Beginning with a small band of men, twenty-five or so, he acquired a tremendous record during his career as condottiero, rather than a capo or kapetanios, and eventually was awarded the title of Count of Aquino and Roccasecca from the Holy Roman Empire.  He was twice widowed: this portrait shows a small skull and fallen rose petals beside his hand, and is thought to have been painted in commemoration of one of those losses.

This painting shows something else.  This is not the face of a proud man, which he certainly was, or of a comfortable man, which he had achieved along with the knowledge of a very good and fashionable portrait painter, or of a man who has won an extraordinary number of battles.  He poses as a duty. He seems to be bracing his weight with his right hand and leaning against the wall.  For years, various people had been commenting that he had gout, and once that he had had to miss a festival because he was in bed with gout. Shortly before this portrait was painted, Sanudo wrote that his body was full of gout. As gout advances it affects not just the feet, but joints over the whole body.  The crystal deposits can be felt in many places under the skin and even break through. Bua was in excruciating pain, as well as grief, for this portrait.

When Mercurio Bua died in Treviso, in 1542, he was given a magnificent tomb in S.ta Maria Maggiore.

One of the interesting things in the stories of these men is that  four, whom outsiders might identify as Albanian, identified themselves as coming from Nauplion — originally a Greek city but by 1500  Frankish and then Venetian for nearly 300 years. The fifth man had the name to enable him to claim Constantinople.  The modern insistence on nationalism comes from immature egos, and is an advantage only to suppliers of armaments. To insist on these men as Albanians is to completely ignore the culture in which they lived.  They spoke and wrote Greek and Venetian, and worshiped as Greek Orthodox.  They lived by choice in Venice and the terrafirma. They were professional military, even though sometimes their bands were as small as 15.  We have no idea what they would claim for themselves, beyond Nauplion.
Venetian documents in the 15th century consider Albanians either [1] people living in that geographical area; or [2] migrant herders in the stato da mar territories.  Stratioti were military who lived on land assignments, an inheritance from the Byzantine tradition, whether they were Greek or Albanian or of some other origin.  Albanians were migratory; they moved about with their flocks and had no fixed address.  They may have been soldiers with capi, but they were not identified as stratioti in the documents and when there was no war they paid no attention to Venetian authority.  The matter of stability was key for Venetians, and the Venetians saw that Albanian loyalty was first of all to the clan, not to Venice.  So one of the things you see with these four men is that, though their families of origin were Albanian, they have become urbanized and ultimately Venetian.
My great appreciation to Ersie Burke for her identifications in the Manessis icon, and her information on all of these men. Her book, Coming to Venice, about stato da mar Greeks in Venice, should be out in a year.  It will have much more substantive information to offer about all these capi and their families.


For Mercurio Bua and his portrait, the source is  
Lorenzo Lotto. Il Gentiluomo della Galleria Borghese

Maria Luisa Ricciardi

Artibus et Historiae
Vol. 10, No. 19 (1989), pp. 85-106

Published by: IRSA s.c.

NOTE: While I have put links here to an Italian site on condottieri , the information should be used with great caution.  We have found  a considerable number of errors in family names and places of origin.

From ‘ Surprised by Time
1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

STRADIOTI BALKAN MERCENARIES OF FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURY IN ITALY


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Manessis icon, S. Giorgio dei Greci, Venice, Ioannis Manessis, son of Comin.

I thank Mr. Jerzy Miklaszewski for his research about the Greek stratioti

By Nicholas C. J. Pappas

The stradioti, mounted troops of Albanian and Greek origin who initially entered Venetian military service during the Republic’s wars with the Ottoman Empire in the fifteenth century, were among pioneers of light cavalry tactics in European armies in theearly modern era. These warriors, who had previously served Byzantine and Albanian rulers, initially found asylum and employment in the Venetian strongholds of Napoli di Romagna, Corone, Modone, and Malvasia in the Peloponnesus. Later theywere also stationed in Venetian holdings at Trau, Sibenico, Castellonuovo, and Zara in Dalmatia, and the islands of Corfu, Cerigo, Zante, Cephalonia, Crete and Cyprus. They were also introduced into Italy by the Venetians in the 1470’s and participated in wars in Italy through much of the 16th century, not only for Venice, but also for other employers. It was in these wars that the stratioti made an
impact on warfare in Italy and the west, chiefly by their style of fighting and tactics. The stradioti were armed and fought as light cavalry in a manner that developed from warfare among Byzantine, Slavic, Albanian and Ottoman forces. They carried spear, a long saber, mace, and dagger, and were attired in a mixture of oriental, Byzantine and western military garb. The stradioti continued the Balkan traditions of cavalry warfare, which used hit-and-run attacks, ambushes, feigned retreats, counterattacks and other tactics little known to western armies of the time.
A number of contemporary writers and later historians, notably Charles Oman,[1] Coriolano Cippico,[2] Marino Sanuto[3], Philip de Comines,[4] F. L. Taylor,[5] Konstantinos Sathas,[6] John Hale,[7] M. E. Mallett,[8] and others, have recounted the activities of stradioti in Italy and the west. Some of these authorities even claimed that the stradioti were instrumental in the reintroduction of light cavalry tactics in western armies. In the sixteenth century, stradioti troops expanded their service to the armies of Milan, Genoa, Spain, France, the Holy Roman Empire, and England.

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo

Aside from their military activities, the stradioti were instrumental in the establishment of Greek Orthodox communities in Venice and Dalmatia.
This paper will investigate the origins of the stradioti, their ethnic and regional composition, their role in the armies of the15th and 16th centuries, and their participation in the founding of Greek Orthodox Communities in the Italy and elsewhere.
In the late fifteenth century, companies of stradioti were brought to Italy and served in Venice’s armed conflicts on the terrafirma.
They entered service in Italy at the crucial period in which the military system of the Italian states, as well as their independence, were being threatened by transalpine armies in the late 15th century. One observer, Marino Sanuto, described the stradioti and their arrival in Venice thusly:[9]
On 22 April [1482] the first ship of cavalry arrived which carried seven stradioti from Corone, who, when they
disembarked at the Lido, paraded in their accustomed way before the unaccustomed crowd which marvelled at
the speed of their horses and the skill of the horsemen… the stradioti are Greeks and they wear broad capes and
tall caps, some wear corselets; they carry lance in hand, and a mace, and hang a sword at their side; they move
like birds and remain incessantly on their horses…They are accustomed to brigandage and frequently pillage the
Peloponnesus. They are excellent adversaries against the Turks; they arrange their raids very well, hitting the
enemy unexpectedly; they are loyal to their lords. They do not take prisoners, but rather cut the heads of their
adversaries, receiving according to their custom one ducat per head.
In another work Sanuto describes them again:[10]
They have sword, lance with pennant, and mace. Very few wear cuirasses, generally they wear cotton cloaks,
sewn in a particular fashion. Their horses are large, accustomed to hardships, run like birds, always hold their
heads high and surpass all others in maneuver of battle. Countless of these stradioti are found in Napoli di
Romagna and other areas of Greece which are under the signoria and they consider their fortified towns as their
true armor and lance.
The French Memoirist, Philip de Commines, describes the stradioti that opposed the French at the Battle of Fornovo:[11]
Marchal de Gie sent to the king word that he had passed the mountains, and that having sent out a party of horse
to reconnoitre the enemy, they had been charged by the Estradiots, one of them called Lebeuf being slain, the
Estradiots cut off his head, put it on top of a lance, carried it to their proveditor, and demanded a ducat. These
Estradiots are of the same nature as the Genetaires [Spanish light cavalry]; they are attired like Turks both on
horse and on foot, except they wear no turbans on their heads. They are a rugged people, couched all the year
round on their horses. They were all Greeks, coming from places possessed by the Venetians, some from Napoli
di Romagna [Nauplion], others from Albania at Durrazzo, and their horses are good and are all from Turkey…I
saw them all at their first arrival at Venice, and they mustered on an island…numbering a good fifteen hundred,
and they are stout, active men who greatly harry an opposing force when they set themselves to it.
There are some discrepancies in both primary and secondary sources as to how the stradioti were armed. The majority of sources indicate that they were armed with sabres, or one-edged swords, maces and a short lance with iron points on each end known as an arzagaye or assagaye.[12]

Flag given in 1510 to Mercurio Bua by Emperor Maximilian I. It features a double-headed eagle, symbol of both Byzantium and the Holy Roman Empire

Other sources indicate that they may have been armed with bows as well. They also seemed to have
carried a type of eared dagger, which saw wide use in Italy. The stradioti are reputed to have introduced this dagger into western Europe, which came to be known generally as an estradiot. [13]2
According to most sources the stradioti wore little or no armor. If they did, it was usually padded linen tunics or shirts of chainmail. Contemporary authors indicate that they were attired and armored like the Turks except that they wore no turban.[14]3 Since there was much intermingling of military styles, tactics, garb, and weaponry in the Balkans in the 14th and 15th centuries, it is difficult to say what aspects of weaponry; armor and attire were adopted from or lent to the Ottoman Turks. This writer believes it is safe to say that the stradioti were armed and attired in a mixture of Balkan and Turkish styles. There is no doubt that they later adopted some western arms and garb the longer they remained in service in Western Europe and in the Venetian-held areas of the Balkans and the Levant.
Two versions of the name stradioti have been cited by sources, while scholars have debated which of these versions is accurate.
According to some authorities, the terms stradiotto and stradioti (plural) are Italian variants of the Greek stratiotes or stratiotai which generally means soldier, but in later Byzantine times meant cavalry man who held a military fief (pronoia). Other authors assert that stradioti came from the Italian root strada (road) and that the term stradiotto meant a wanderer or wayfarer, thus denoting an errant cavalrymen or warrior.[15] The question of the etymology of the appellation stradioti is further complicated by the various spellings and versions of the term in the primary sources. The few Greek sources, such as the Andragathemata tou Merkouriou Boua, use stratiotes/stratiotai, the Greek word for soldier.[16] Latin sources, such as the dispatches of Jacomo Barbarigo, use the variant stratiotos/stratiotorum or strathiotos/strathiotorum[17] The bulk of primary sources in Italian, such as
Coriolano Cippico, Marino Sanuto and Venetian state documents, use stradiotto/stradioti, adopted by this paper, or
strathiotto/strathioti.[18] French sources, such as Philip de Comines, use the variation estradiot/estradiots.[19]

Romioi (Greek ) stratioti

Although arguments on the side of the wayfarer theory predominate, the fact that some of the older Latin sources from the early 15th century use a variation of the Greek stratiotes tends to make this writer favor the “soldier” theory. Be as it may, the term indicated light cavalry forces of Balkan origin, chiefly from Greece and Albania.
Most modern, as well as a good number of early authors have indicated that the stradioti were Albanian. This is true to a certain extent but has to be qualified. A Greek author made a study of the names of stradioti found in the most extensive documentary collection of materials dealing with the stradioti and found that some 80% of the names were of Albanian origin, while the rest were of Greek origin.[20] This writer looked over lists of stradioti in the same source, Mnemeia Hellenikes Historias: Documents inedits a l’histoire de la Grece au Moyen Age, edited by Konstantinos Sathas, as well as the indices of the fifty-odd volumes of I Diarii di Marino Sanuto. This investigation found that indeed many of the names were Albanian, but a good number of the names particularly those of officers, were of Greek origin, such as Palaiologos, Spandounios, Laskaris, Rhalles, Comnenos, Psendakis,
Maniatis, Spyliotis, Alexopoulos, Psaris, Zacharopoulos, Klirakopoulos, Kondomitis, etc.

Others seemed to be of South Slavic origin, such Soimiris, Vlastimiris, and Voicha.[21] The study of names does not indicate that most of these troops came directly from Albania proper, as has been asserted by some authors. Fernand Braudel, for example, in his classic study of the Mediterranean in the 16th century somewhat kaleidoscopically describes the stradioti’s history in the following manner:[22]

French estradiot and his arms. Notice the short double-pointed spear (“arzegaye”). Engraving, 1724 (G. Daniel).

The story of the Albanians deserves a study in itself. Attracted by the ‘sword, the gold trappings, and the
honours’, they left their mountains chiefly in order to become soldiers. In the sixteenth century they were to be
found in Cyprus, in Venice, in Mantua, in Rome, in Naples, and Sicily, and as far abroad as Madrid, where they
went to present their projects and their grievances, to ask for barrels of gunpowder or years of pension, arrogant
imperious, always ready for a fight. In the end Italy gradually shut its doors to them. They moved on to the Low
Countries, England, and France during the Wars of Religion, soldier-adventurers followed everywhere by there
wives, children, and priests.


This description and others do not take into account that most of the stradioti did not come from Albania proper, but from the Venetian holdings in southern and central Greece, that is Malvasia (Monemvasia), Modone (Methone), Corone, Napoli di Romagna (Nauplion), the Mani, and Lepanto (Naupaktos). Most of the stradioti who entered Italy in the late 15th and early 16th centuries, together with their families, had been born in the Peloponnesus, their progenitors having immigrated there in the late 14th and early 15th century. They had settled in southern Greece through the encouragement of the Byzantine Despots of the Morea, Theodore I Palaiologos (1384-1407) and Theodore II Palaiologos (1407-1443). The Albanians served as military colonists in the Peloponnesus in the attempt of the Despotate, an appanage of the moribund Byzantine Empire, to survive the expansion of the Ottoman Empire in the Balkans.[23] In addition, the Venetians began to settle Albanians in Napoli di Romagna (Nauplion) in
the Argos region.[24] With the demise of the Byzantine state in 1453 and the dissolution of the Despotate of the Morea through civil war in the 1450’s and 1460’s, more and more of the Albanian and Greek stradioti found refuge and employment with the Venetians. The Venetians increasingly used them as troops in their conflicts with the Ottomans in Greece and the Levant in the second half of the 15th and throughout the 16th century.
In time the Venetians introduced some of these stradioti into their forces in Italy. Three factors probably played a role in the extensive use of these troops by the Venetians. One important factor was that there was an abundance of these troops. The small Venetian holdings in Greece could not employ the large number of refugee stradioti that sought asylum and employment. By the end of the 15th century some stradioti companies were transferred and reassigned to the Venetian-held Ionian Islands of Corfu, Cerigo, Cephalonia, and Zante.[25] Soon afterwards, other stradioti were sent to Italy, to the Venetian-Ottoman border in Friuli, and to the Dalmatian holdings of Sebenico (Sibenik), Spalato (Split), Zara (Zadar), Trogir, and Bocca di Cattaro (Kotor).[26] As the Venetians lost one stronghold on the mainland Greece after the other in the Veneto-Turkish conflicts of first half of the 16th
century, more and more military colonists resettled on the Ionian Islands, Dalmatia and Italy.[27] One Greek writer has estimated that the number of Albanian and Greek stradioti that settled in Venetian territories and in Italy reached 4500 men, together with their families they numbered about 15,500. If one includes those settled in Southern Italy and Sicily, the numbers reach about 25,000.[28]
A second factor in the widespread employment of stradioti by the Venetian Republic was economy. The pay of the stradioti was lower, at least until 1519, than western mercenaries, be they Italians, Swiss, Germans or others.[29] The stradioti were not mercenaries in the strictest sense, they were refugees who maintained themselves and their families in exile by their skill at arms.
Wherever they were garrisoned or deployed, they brought their families and settled them at or near their place of duty. Indeed the stradioti seemed to appreciate honors and privileges over pay. The stradioti actually sought out favors in the form of parades and titles, and the frugal Venetian government was only too glad to oblige them. This is evidenced by the titles their leaders accumulated and the sentiments expressed in the poems, both in Greek and Italian, which dealt with their exploits.[30]

1.Greek stratioti of 1500, 2. Venetian knight, 3. Greek noble

They also appreciated the right to practice their religion, the Greek rite, be it Orthodox or Uniate. The stradioti were instrumental in the founding of Greek Churches in Venice, Naples and the towns of Dalmatia, as will be elucidated later.
The third factor in the Venetian preference in employing stradioti was the troops’ unorthodox tactics and methods of fighting, which could be utilized in different ways. The stradioti’s light cavalry tactics matched those of Ottoman sipahi (feudal) and akinci (irregular) cavalry, which made them an asset to Venice in the garrisons of its Balkan and Levantine possessions, where they were maintained well after the 16th century. In Italy and elsewhere in Western Europe they proved to be useful in scouting reconnaissance, and in raiding forces in disarray or retreat, as seen in the descriptions above. According to the most important study of the Venetian army, “They may have been especially praised for raiding deep into enemy-occupied country where opportunities for loot were freest…”[31] However the style and conduct of the stradioti was criticized, according to some Venetian officials, they were “Anti-Christian, perfidious, born thieves and potential traitors…” and “…so disobedient that they can do us no good.”[32]
The most notorious example of their reputed unreliability was in the crucial battle of Fornovo of 1494 in which they wasted their tactical advantage by looting the French baggage train. According to one description of the battle:[33]
In the rout of the baggage train the Stradiots had captured thirty-five pack horses, including those with the
richest loads, and it will be estimated that, when all was reckoned up, spoils up to the value of at least 100,000
ducats had fallen into the hands of the Italians. The losses included, the King’s sword and helmet, two Royal
standards, several royal pavilions, the King’s prayer book and relics,…the rich fittings and vessals of his
chapel,…[and] an album full of portraits of the mistresses to whom Charles had given his affections in the
various cities of Italy. The rich booty served as a pretext upon which the Venetian signory proceeded to set up a
claim of victory, decreeing to their general a triumphal entry and a splendid reward.
The battle of Fornovo was not a victory for Venice and its allies but rather a serious turning point in Italian history, according to Charles Oman:[34]
…[T]he stradiots, from whom much had been hoped, turned out to be savages who lost their heads when they
saw plunder available, and forgot the purpose for which they had been told off. It was clear, after July 6, 1495,
that the Italian states could not survive if defended by mercenary armies who fought on the old principles of
much pay, no casualties, and the pleasant chance of rich ransoms.
Nevertheless in subsequent campaigns the stradioti impressed the Venetians and their adversaries with their tactics, which included repeated attacks and disengagement, which enticed opposing forces to pursue. Enemy forces would lose formation and become even more vulnerable to the stradioti attacks. Opponents would have to deploy infantry armed with arquebus, or artillery in defense against the stradioti.[35]
Other states also discovered these tactical assets and began to wean away stradioti from Venetian service by better pay or conditions of service. According to Comines and others, France under Louis XII recruited some 2000 stradioti in 1497; some two years after French forces in Italy encountered them at Fornovo. Among the French they were known as estradiots and argoulets.
The use of the two names has led some historians to consider that there were two separate corps of light cavalry in service to the French king.[36] However it seems that the two terms were initially interchangeable, and only later indicated separate forces.
Some historians have identified the term argoulet with the Greek argetes or Argive, because it seems that a significant number of troops who went over to the French service originally came from Napoli di Romagna (Nauplion) on the Argive plain near the ancient Greek city of Argos.[37] The French maintained a corps of light cavalry known as estradiots or argoulets until the reign of Henry III.[38]
Naples under Spanish suzerainty also recruited stradioti in the late 15th and early 16th century. The first entry of stradioti into Neapolitan or Spanish service occurred in the 1470’s in the wake of a revolt in the Mani under one Korkodeilos Kladas. A Neapolitan ship picked up the rebels and brought to them Neapolitan territory, where together with Albanian refugees under the son of Scanderbeg, John Kastrioti, they participated in fomenting a revolt in the Himara (Cheimarra) region of Epirus. After the failure of this insurrection, most of Kladas’ and Kastrioti’s men, together with other refugees from Himara, served the Spanish in Italy.[39] Later in 1538, after the Venetians abandoned Corone, the Spanish government in Naples accepted many refugees from that Peloponnesian town and region, some of whom had served the Venetians as stradioti. These troops now took on service with
the Spanish in Naples. Spain continued to employ stradioti in the 16th and 17th century, chiefly in Naples and elsewhere in Italy.
The most important recruiting area for these troops was Cheimarra.[40]
Since Spain and Naples were connected with the Holy Roman Empire through the person of Charles V in the first half of the 16th century, stradioti were soon found serving the Habsburgs not only in Italy, but also in Germany and the Netherlands. Among those who distinguished themselves in Habsburg service and became knights of the Holy Roman Empire were the captains Iakovos Diassorinos, Georgios Bastas, the Brothers Vasilikos, and the redoubtable Merkourios Bouas. Bouas was given titles by the Venetians and French as well.[41] Henry VIII also employed Stradioti in France and England, notably under the captains Thomas Buas of Argos, Theodore Luchisi, and Antonios Stesinos. The former was named colonel and commander of stradioti in Henry’s service at Calais.[42] There is also some evidence that Greeks served as cavalrymen, together with Serbs, in the Muscovite armies in the late 16th and early 17th century, during the notorious “Time of Troubles.”[43]
By the end of the 16th century, however, the number of stradioti companies employed in Italian and other western armies dwindled. The creation of light cavalry formations, borrowing from the traditions of the stradioti, as well as those of the Spanish genitours (genitaires) and the Hungarian hussars, replaced the stradioti in many European armies. These new units, made up of natives or various ethnic groups, also added firearms to their panoply, and the mention of stradioti, argoulets, estradiots,Albanese, Albains, Greci, Levantini, etc. become less and less frequent. Western armies had formed their own light cavalry units and relied less and less upon the stradioti.
There are indications that the stradioti were called both Albanians and Greeks in various sources for good reason. While the bulk of stradioti rank and file were of Albanian origin from Greece, by the middle of the 16th century there is evidence that many had become Hellenized or even Italianized. The most telling examples of this phenomenon are in the works of Tzanes Koronaios and Manoli Blessi. The former work is a long epic poem in vernacular Greek on the exploits of one of the most famous of stradioti, Merkourios Bouas, in the armies of Venice, France, and the Holy Roman Empire. The author, Koronaios, seems to have been stradiotto-troubadour of Zantiote origin that was a companion of Merkourios Bouas. In his poem, which is a paean to Merkourios Bouas, Koronaios gives Bouas’ mythological pedigree, which includes Achilles, Alexander the Great and Pyrrhus.

The language of the poem, the pedigree and other allusions, give an indication of the process of Hellenization of the Albanian stradioti.[44]
Manoli Blessi’s poetic works, songs of the stradioti, are in Italian with many words and phrases in Greek, very colloquial Greek.
There are no Albanian words in his poems.[45] Hellenization was perhaps well on its way prior to service abroad, since Albanian stradioti had settled in Greek lands for two generations prior to their emigration to Italy. Since many served under Greek commanders and served together with Greek stradioti, the process continued. Another factor in this assimilative process was the stradioti’s and their families’ active involvement and affiliation with the Greek Orthodox or Uniate Church communities in Naples, Venice and elsewhere. Hellenization thus occurred as a result of common service and church affiliation.[46]
Stradioti were still employed by some Italian states, notably Venice and Spanish Naples. The hiring and maintenance of stradioti troops was continued in Naples until the early 18th century. Most of these troops were later recruited from Epirus and Southern Albania, in particular from the Greco-Albanian region of Cheimarra. According to histories of the Reggimento Real Macedone, a Balkan light infantry force which served the Kingdom of the Two Sicilies between 1735 and 1820, its first commander and organizer was one Count Strates Gkikas, who is described as a veteran stradiotto. This may be further indication of stradioti in Neapolitan service into the eighteenth century.[47]
Likewise stradioti continued to be employed by Venice as capelatti (rural gendarmes) in the Terra Firma well into the
seventeenth century. Stradioti companies also continued to be garrisoned in some of the towns of Dalmatia (Sibenik, Trogir, Zadar, Split, and Kotor), and on the Ionian Islands of Cephalonia, Corfu and Zante.[48] On the Ionian Islands the stradioti continued their service through the 18th century. This stradioti were descendents of refugees from the lost Venetian holdings on the mainland who had settled on the islands in the 15th and 16th centuries. They received land and privileges, and served as cavalry and participated in Venice’s conflicts with the Turks throughout the 17th century.

Eventually these units became anachronisms, their ranks virtually a hereditary caste. Some of the stradioti or their descendents became in time members of the Ionian nobility, while others took to farming and other pursuits. By the late 17th and early 18th centuries, Venetian authorities found it necessary to reorganize the stradioti companies. On Zante, for example, they reduced their numbers and privileges because of absenteeism and discipline problems in the rank and file. Nevertheless the stradioti formations remained in nominal service through the 18th century. The Corfiote Stradioti Company existed until the end of Venetian rule and the French occupation in 1797.[49]
One can say that the stradioti in time were assimilated into the local Italian, South Slavic and Greek populations of the areas in which they were settled. But nonetheless they did leave their impact upon the areas in which they sojourned. As mentioned earlier, the stradioti were instrumental in the founding of Greek churches, Uniate or Orthodox (or both in some cases) in Venice andNaples in Italy, as well as Pola, Trogir, Zadar, Split, and Sibenik, in Northern Dalmatia. In all of these regions, the stradioti and their families melted into the milieu of the church communities and eventually into the society at large. In northern Dalmatia,there was, as one authors calls it in German, a kirchensymbiose; a slow acculturation of Greek (stradioti) and South Slav elements
in the Orthodox Church communities in predominantly Catholic Dalmatia until most of the old stradioti families eventually identified themselves as Serbs by the 19th century. Similar processes may have occurred in the Greek Church communities in Italy as well. The stradioti were first integrated into the Greek church community and then assimilated into the general society of the Italian towns.[50]
As we have seen in this brief study, companies of stradioti were brought to Italy in the late fifteenth century and served in Venice’s armed conflicts on the terrafirma. It was in these wars that the stratioti made an impact on warfare in Italy and the west,chiefly by their style of fighting and tactics. The stradioti were armed and fought as light cavalry in a manner that developed from warfare among Byzantine, Slavic, Albanian and Ottoman forces. They carried spear, a long saber, mace, and dagger, and were attired in a mixture of oriental and Byzantine military garb. The stradioti introduced the Near Eastern methods of cavalry warfare,which used hit-and-attacks, ambushes, feigned retreats, counterattacks and other tactics little known to western armies of the era.
The activities of the stradioti has been noted by a number of historians, notably Charles Oman, Mario Sanuto, Coriolano Cippico, Erculi Riccoti, Daniel Hardy, Konstantinos Sathas, John Hale, Franz Babinger and others, some even claiming that the stradioti were instrumental in the reintroduction of light cavalry tactics in western armies. In the sixteenth century, stradioti troops also served the armies of Milan, Genoa, Spain, France, the Holy Roman Empire, and England. Aside from their military activities, the stradioti were instrumental in the establishment of Greek Orthodox communities in Venice and Dalmatia.

Bibliography
1. Sir Charles Oman, The History of the Art of War in the Sixteenth Century (New York: E. P. Dutton, 1937), pp. 41, 92,109-111.
2. Coriolano Cippico, Della guerre de’ Veneziani nell’ Asia dal 1470 al 1473 (Venice, 1796), p. 10.
3. Marino Sanuto, La spedizione di Carlo VIII in Italia , ed. R. Fulin (Venice, 1883), pp. 313-314; idem, Commentarii dell aguerra di Ferrara (Venice, 1829), p. 115.
4. Philippe de Comines, Memoires, vol.2, (London and Paris, 1747), pp. 27-28; and Philip de Commines (sic), The Memoirs of Philip de Commines, Lord of Argenton: Containing the Histories of Louis XI and Chales VIII, Kings of France, and of Charles the Bold, Duke of Burgundy, ed. and tr. by Anrew R. Scoble, vol. 2 (London, 1856), pp. 200-201.
5. F. L. Taylor, The Art of War in Italy, 1494-1529 (Cambridge University Press, 1921), pp. 72-73.
6. Konstantinos Sathas, Hellenes stratiotai en tei dysei kai he anagennesis tes hellenikes taktikes (Athens, 1885). Originally published in the journal Hestia.
7. M. E. Mallet and J. R.Hale, The Military organization of a Renaissance State: Venice ca. 1400 to 1617 (London:
Cambridge University Press, 1984), passim.
8. Mallet and Hale, The Military organization of a Renaissance State, passim.
9. Marino Sanuto, La spedizione di Carlo VIII in Italia , ed. R. Fulin (Venice, 1883), pp. 313-314.
10. Marino Sanuto, Commentarii della guerra di Ferrara (Venice, 1829), p. 115.
11. Philippe de Comines, Memoires, vol.2, (London and Paris, 1747), pp. 27-28; and Philip de Commines (sic), The Memoirs of Philip de Commines, Lord of Argenton: Containing the Histories of Louis XI and Chales VIII, Kings of France, and of Charles the Bold, Duke of Burgundy, ed. and tr. by Anrew R. Scoble, vol. 2 (London, 1856), pp. 200-201;
12. the term assagaye does not seem to be of Balkan origin, but rather from the Portugese. The genitaires or genitours, the iberian light cavalry of moorish origin, seem to have used a similar lance, which was common in the Near East and the Islamic world. This type did not have two spearpoints, as indicated by some sources, but rather had a spike on the butt end. This spike was used to keep the lance upright in the ground in camp when not in use. This not only kept the lance ready for action, but also kept the lance head from wear and lance as a whole from being bent by leaning it against something. They were much shorter an lighter than western European lances. The spike at the butt counterbalanced the lance head which made it maneuverable in a melee. See George Cameron Stone, A Glossary of the Contruction, Decoration, and Use of Arms and Armor in All Countries and at All Times (New York: Jack Brussel, 1961), pp. 77, 408- 409.
13. Stone, A Glossary of the Contruction, Decoration, and Use of Arms and Armor , pp. 214-215.
14. Contemporary illustrations of stradioti can be found in Sathas, Hellenes stradioti, passim.
15. Mnemeia Hellenikes Historias: Documents inedits a l’histoire de la Grece au Moyen Age, Konstantinos Sathas, ed. , vol. 4 (Paris, 1880-1890), pp. LIV-LVI.
16. “Andragathemata tou Merkouriou Boua,” in Hellenika Anekdota–Anecdota Graeca, Konstantinos Sathas, ed. , vol. 1 (Athens, 1873), pp. 1-153.
17. Jacomo Barbarigo, “Dispacci della Guerra di Peloponneso,” in Mnemeia Hellenikes Historias: Documents inedits a
l’histoire de la Grece au Moyen Age, Konstan-tinos Sathas, ed. Vol. 6 (Paris, 1885), pp. 1-92.
18. See materials published in Mnemeia Hellenikes Historias, vols. 1,4, 6-9; Commis-siones et Relationes Venetae, vols. 5, 7, Annorum 1591-1600, 1621-1671, Grga Novak, ed. Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium, vol. 48,
50 (Zagreb: Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1966, 1972); and Secrets de l’ Etat de Venise, Vladimir
Lamanskii, ed. (St. Petersburgh, 1884.
19. Philippe de Comines, Memoires, vol.2, (London and Paris, 1747), pp. 27-28.
20. Kostas Mpires, Oi Arvanites, oi Dorieis tou neoterou Hellenismou. (Athens, 1960), pp. 191-192
21. Mnemeia Hellenikes Historias, vols. 1,4, 6-9;
22. Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, vol. 1, Sian Reynolds, tr.(New York: Harper and Row, 1975), pp.48-49.
23. Nicholas Cheetham, Medieval Greece (New Haven: Yale University Press, 1981), pp. 195-207; M. E. Mallet and J.
R.Hale, The Military organization of a Renaissance State: Venice ca. 1400 to 1617 (London: Cambridge University
Press, 1984), p. 47, 50; Denis Zakythinos, Le Despotat grec de Moree. vol. 2. Vie et institutions. London: Variorum,
1975, pp. 31-37, 135-145.
24. Peter Topping, “Albanian Settlements in Medieval Greece: Some Venetian Testimonies,” in Charanis Studies: Essays in Honor of Peter Charanis, ed. by Angelike E. Laiou Thomadakis (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1980), pp. 261-271.
25. Mpires, Oi Arvanites, pp. 156-162; Apostolos Vakalopoulos, Historia tou Neou Hellenismou, vol. 3 (Thessalonike,
1968), pp. 79-88; Laurentios Vrokines, “He peri ta mesa tou IST’ aionos en Kerkyrai apoikesis ton Naupleion kai
Monem-vaseion,” in Erga, Kostas Daphnes, ed. Vols. 16-17 of Kerkyra’i’ka Chronika. Corfu, 1972; Leonidas Zoes,
“Hellenikos lochos en Zakynthoi kata tous chronous tes douleias,” O Hellenismos 14 (1911): 367-371.
26. Mnemeia Hellenikes Historias, vol. 8; Mallet and Hale, The Military organization of a Renaissance State:, p. 173.
27. William Miller, The Latins in the Levant: A History of Frankish Greece (1204-1566) (New York: Barnes and Noble, 1937), pp. 489-511;
28. Mpires, Oi Arvanites (Athens, 1960), pp. 172.
29. Mallet and Hale, The Military Organization of a Renaissance State:, pp. 375-380. See pages 447-447, 451 on pay scales of stradioti.
30. Mallet and Hale, pp. 376-377; Manoli Blessi, “Balzeletta,” in Mnemeia Hellenikes Historias: Documents inedits a
l’histoire de la Grece au Moyen Age, Konstantinos Sathas, ed. Vol. 8 (Paris, 1888), pp. 461-465; Blessi, “Manoli Blessi
sopra la presa de Margaritin con un dialogo di un Greco et di un Fachino,” in Mnemeia Hellenikes Historias, vol. 8, pp.
466-470, Blessi, “La presa di Nicosia,” in Mnemeia Hellenikes Historias, vol. 9, pp. 262-280.
31. Mallet and Hale, The Military organization of a Renaissance State:, pp. 376-377.
32. Mallet and Hale, p. 376.
33. John S. C. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI, vol. 2 (Oxford University Press, 1924), p. 263.
34. Oman, A History of the Art of War in the Sixteenth Century, p. 114.
35. F. L. Taylor, The Art of War in Italy, 1494-1529 (Cambridge University Press, 1921), pp. 72-73.
36. Philippe de Comines, Memoires, vol.2, (London and Paris, 1747), pp. 27-28.
37. Sathas, Hellenikoi Stratiotai , pp. 11-14
38. Gabiele Daniel in his Histoire de la Milice Francaise vol. 2 (Paris, 1721), pp. 168, divides the stradiots in the 16th
century French army into two seperate corps of argoulets and estradiots.
39. 1P. Aravantinos, Chronographia tes Epeirou ton te homoron hellenikon kai Illyrikon choron diatrechousa kata seiran taen autais symbanta apo tou soteriou etous mechri tou 1854, vol. 1 (Athens, 1856), p. 191.
40. Ioannes K. Chasiotes, “La comunita greca di Napoli et i moti insurrectionali nella penisola Balcanica meridionale durante la seconda meta del XVI secolo,” Balkan Studies 10 (Thessalonike, 1969): 279-288; Vincenzo Giura, “La Comunita Greca di Napoli (1534-1861),” in Storie de Minoranze Ebrei, Greci, Albanesi nel Regno di Napoli (Naples, 1982), pp. 119-156; Attanasio Lehasca, Cenno storico dei servigi militari prestati nel Regno delle Due Sicilie dai Greci, Epiroti, Albanesi e Macedoni in epoche diverse (Corfu, 1843), pp. 3-15.
41. Sathas, Mnemeia Hellenikes Historias, vol. 9, pp. xiv-xxviii.
42. Millar, “The Albanians,” pp. 470, 472; idem, Tudor Mercenaries and Auxiliaries 1485-1547 (Charlottesville: University Press of Virginia, 1980), pp. 44, 48, 69, 73, 133, 146, 148-149, 151, 161, 164-165; Apostolos Vakalopoulos, Historia tou Neou Hellenismou, vol. 3 (Thessalonike, 1968), p. 191
43. B. N. Floria, “Vykhodtsy iz Balkanakh stran na russkoi sluzhbe,” Balkanskia issledovaniia. 3. Osloboditel’nye dvizheniia na Balkanakh (Moscow, 1978), pp. 57-63.
44. “Andragathemata tou Merkouriou Boua,” in Hellenika Anekdota, vol. 1 (Athens, 1873), pp. 1-153.
45. Manoli Blessi, “Balzeletta,” and “Manoli Blessi sopra la presa de Margaritin con un dialogo di un Greco et di un
Fachino,”in Mnemeia Hellenikes Historias, vol. 8 (Paris, 1888), pp. 461-470; and idem, “La presa di Nicosia,” in
Mnemeia Hellenikes Historias, vol. 9 (Paris, 1890), pp. 262-280.
46. Ioannes Veloudos, Hellenon Orthodoxon apoikia en Venetia historikon hypomnema, ed. 2 (Venice, 1893), pp. 16-27; Giura, “La Comunita Greca di Napoli (1534-1861),” pp. 121-127; Dusan Kasic, “Die Griechisch-Serbische kirchensymbiose
in Norddalmatien vom XV. bis zum XIX jahrhundert,” Balkan Studies 15 (Thessalonike, 1974): 21-48.
47. Dissertazione istorico-cronologica delle Reggimento Real Macedone nella qualle si tratta sua origine, formazione e
progressi, e delle vicissitudini, che gli sono accadute fino all’ anno 1767. ed. 2. (Bologna, 1768), pp. 201-203, 205-209;
Raoul Manselli, “Il Reggimento Albanese Real Macedonia durante il Regno di Carlo di Borbone,” Archivio Storico per le Provincie Napoletane, n.s. vol. 32 (1950-1951), pp. 143-145; Nicholas C. Pappas, ” Balkan Foreign Legions in
Eighteenth Century Italy: Reggimento Real Macedone and Its Successors” in Nation and Ideology: Essays in Honor of
Wayne S. Vucinich. Ivo Banac, John C. Ackerman and Roman Szporluk, eds. (Boulder, Colorado: East European
Monographs, 1981), pp. 35-39.
48. Mallet and Hale, The Military Organization of a Renaissance State:, pp. 375-380, 426-427, 447-451.
49. Laurentios Vrokines, “He peri ta mesa tou IST’ aionos en Kerkyrai apoikesis ton Naupleion kai Monem-vaseion,” in Erga, Kostas Daphnes, ed. Vols. 16-17 of Kerkyra’i’ka Chronika. Corfu, 1972; Leonidas Zoes, “Hellenikos lochos en
Zakynthoi kata tous chronous tes douleias,” O Hellenismos 14 (1911): 367-371.
50. Ioannes Veloudos, Hellenon Orthodoxon apoikia en Venetia historikon hypomnema, ed. 2 (Venice, 1893), pp. 16-27; Giura, “La Comunita Greca di Napoli (1534-1861),” pp. 121-127; Dusan Kasic, “Die Griechisch-Serbische
kirchensymbiose in Norddalmatien vom XV. bis zum XIX jahrhundert,” Balkan Studies 15 (Thessalonike, 1974): 21-48.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET