Οι σχολές του Meyer’s Freifecther Guild στην Ευρώπη


Η ‘ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ’, είναι αντιπρόσωπος του Meyer Frei Fechter Guild στην Ελλάδα.
Η ‘ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ’, είναι αντιπρόσωπος του Meyer Frei Fechter Guild στην Ελλάδα.

Η ‘ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ’ είναι αντιπρόσωπος του Meyer Frei Fechter Guild στην Ελλάδα. Το οπόιο είναι μια ελεύθερη διεθνή σχολή σπαθασκίας (ανήκει στο διεθνή οργανισμό της HEMA ALLIANCE) όπου εστιάζει στη μελέτη των χειρογράφων του Joachim Meyer. Ο στόχος της σχολής είναι η αναπαραγωγή των πολεμικών επιδεξιοτήτων της Γερμανικής πολεμικής τέχνης (Kunst des Fechten or kunstfechten).

Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.
Οι θέσεις Φυλάξης της Γερμανικής σπαθασκίας, από τον Joachim Meyer . Εδώ φαίνονται οι τέσσερεις βασικές μαζί με τις -δευτερεύουσες θέσεις φυλάξεως από τον Joachim Meyer ο οποίος ήταν δάσκαλος οπλομαχίας.

 

The map of European Study Groups of Meyer’s Freifecther Guild


“Then since, gracious prince and lord, I have thought and intended
to show my due service to the common fatherland in this, with
such little talent as the Almighty has graciously allotted to me; and,
to speak without vainglory, I have not only learned the
praiseworthy knightly art of combat from skilled and famous
masters, but have also now practiced it for many years, and have
instructed young princes, counts, lords, and nobles in it, and was
graciously and kindly requested by your kind princely grace on
many occasions to write up this praiseworthy art of combat…”
-Joachim Meyer 1570
We are a Historical European Martial Arts Guild, a Fencing Guild and a Not For Profit Corporation with a mission to educate people on the efficacy and art of Medieval  & Renaissance martial arts. A more in depth explanation of what we do is here in our Our Training & Research Methodology

The Meyer Frei Fechter Guild is a free international fencing school devoted to the study of Joachim Meyer’s 1560 manuscript, 1570 book and Rostock manuscript on the knightly arts of combat. Our goal is to reproduce the considerable martial skill of Renaissance Europe, specifically the German Art of Combat (Kunst des Fechten or kunstfechten), to do this we follow a methodology designed to cultivate true martial skills by training, study and testing (free play). We fight in the manner of the German Fechtschule. Our focus is on the work of the most prominent Frei Fechter, Fechtmeister Joachim Meyer (possibly also a FederFechter) and his magnificent work on the free and noble knightly arts of combat in 1570. We study the many weapons of the Fechtschule. Longsword, Dussack, Rappier, Staff, Halberd, Dagger, Wrestling and with some attention to Sword & Buckler outside of the Meyer system but using its concepts. We instruct classes in the basic skills and methods of the free and knightly arts of combat using Longsword, Dussack, Halberd, Dagger, Wrestling, Staff, Rappier and Pike.

“Master of Arms” Joachim Meyer History Section


“Master of Arms” is a video project created by students of Worcester Polytechnic Institute for the Higgins Armory Museum detailing the martial arts techniques described in the book “The Art of Combat” written in 1570 by Joachim Meyer. This video is the history section of the project. It presents Meyer’s biography as well as briefly discussing some of his other martial arts treatises and the impact of his book on today’s martial arts culture.