Ο Βυζαντινός στρατιώτης


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

῾Ο στρατὸς ἦτο ἡ κεφαλὴ καὶ αἱ χεῖρες τῆς πολιτείας. ῾ Ο Βυζαντινὸς στρατιώτης ἦτο στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ. ῎Ωφειλε νὰδείξῃ τὴν ἀνδρείαν του, νὰ μὴ ἀφήση τὴν σταυροφόρον σημαίαν του, διότι ἄλλως ἐθανατώνετο ἀμέσως…. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἐδείκνυε τὴνὀρθὴν πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα. ᾽Εμάχετο λοιπὸν μὲ τὴν ὁρμὴν τῶν στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου ᾽Αλεξάνδρου καὶ μὲ τὴν πίστιν τῶν στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Ο αὐτοκράτωρ χαιρετίζει τοὺς στρατιώτας του ὡς ἑξῆς: «Ἀγωνίσασθε, τοῦ Χριστοῦ στρατιῶται καὶ παιδία ἐμά, ἵνα ἐπιδείξησθε τὴν ἀνδρείαν ὑμῶν, τὴνπρὸς τὸν Θεὸν πίστιν ὀρθὴν καὶ τὴν πρὸς τὴν βασιλείαν ἀγάπην».

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, Καθηγητής βυζαντινολογίας

 

Πηγή ‘Bυζαντινών Ιστορικά

 

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Οι θέσεις φύλαξης της κλασικής ξιφασκίας από το βιβλίο του Ν. Πύργου με τίτλο Οπλομαχητική Ξιφασκία και Σπαθασκία του 1872


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Του Γεώργιου Ε. Γεωργά

Η οπλομαχία και συγκεκριμένα η ξιφασκία και η σπαθασκία, είναι μια τέχνη που εξελίσσετε ανά τους αιώνες, αφαιρώντας ότι δε χρειάζεται ανάλογα για τις ανάγκες της εποχής ή αλλάζοντας ονομασίες. Έτσι θα δείτε εδώ θέσεις φύλαξης στη σπάθη που δίνονται σήμερα με άλλη ονομασία από ότι το 1872. Ωστόσο η ουσία τους δεν αλλάζει.

Αντίγραφο του βιβλίου ‘Οπλομαχητική Ξιφασκία και Σπαθασκία’

Πρώτη απόκρουση

Δευτέρα απόκρουση

Τρίτη απόκρουση

Τετάρτη απόκρουση

Πέμπτη απόκρουση

Εκτη απόκρουση

Ογδόη απόκρουση

Στη σπάθη

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET