Σπάνιες εικονογραφίες Βυζαντινών πολεμιστών στον ‘Ερωτόκριτο’ του Βιτζέντζο Κορνάρο


1b - AKADEMY LEONTES - INTERNET

Του Γέωργιου Ε. Γεωργά

Ερωτόκριτος

Ο ‘Ερωτόκριτος’ πρόκειται για το μοναδικό σωζόμενο χειρόγραφο με χρωματιστές μινιατούρες που ανήκει στη βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας. Το βιβλίο είναι μεταφρασμένο στη Ρουμάνικη γλώσσα από τα Ελληνικά (οι  παρακάτω φωτογραφίες και το κείμενο είναι από τις εκδόσεις ΑΔΑΜ στα Ελληνικά).Το έργο έχει γραφτεί από τον Βιτζέντζο Κορνάρο στη Σητεία της Κρήτης στα 1645.Η  εικονογράφηση έγινε από τον Πετράκη το 1787 (κωδικός Β.Ρ.Α.3514),ενώ το βιβλίο καλλιγράφησε ο Ιονίτσα και βασίστηκε σε παλαιότερο άγνωστου όμως καλλιγράφου και εικονογράφου.

Στις εικονογραφήσεις θα σταθούμε στον εξοπλισμό του ήρωα των φίλων του και των αντιπάλων του ,που είναι ένας απόηχος από τον κόσμο της λαϊκής έκφρασης της εποχής του, με καταβολές από το Βυζάντιο και αισθητικές πινελιές από τη Τουρκία, την Ινδία και τη Περσία που παντρεύονται με το γούστο της Βενετίας.

Ευχαριστώ τη μαθήτρια μου κα. Ανεζούλα Δεδούση που μου εμπιστεύτηκε το βιβλίο για τη φωτογράφηση του και τον κ. Τερζόγλου (πατέρα του μαθητή μου Νικόλαου Τερζόγλου) για τις χρήσιμες πληροφορίες που μου έδωσε για την επεξεργασία του βιβλίου αυτού.

p.179r Aristos and Erotokritos start to wrestle in an allegoric stance of Greco-Roman wrestling technique. Look at the equipment. Both of them has saber (παραμήριον) and small shields, also Erotokritos has a shield that it is such as the buckler. The Byzantine cavalry had shields with 30cm diameter such as buckler.
φ.179r Ο Αρίστος και ο Ερωτόκριτος πιάνονται στα χέρια σε αλληγορική στάση ελληνορωμαϊκής πάλης.
Κοιτάξτε τον εξοπλισμό τους και οι δυο φέρουν παραμήριο (σπάθη) και μικρές ασπίδες, ενώ ο Ερωτόκριτος έχει buckler ασπίδα ή ασπίδα που θυμίζει αυτή. Οι Βυζαντινοί ιππείς είχαν ασπίδα 30 εκ. διάμετρο όσο περίπου ήταν και η buckler.
p.178r Erotokritos and Aristos are ready to duel with their swords. Both of them are curved swords (παραμήριον).

φ.178r Ο Ερωτόκριτος και ο Αρίστος έτοιμοι να μονομαχήσουν με τα σπαθιά τους. Δείτε είναι τύπου σπάθης (παραμήριο).
p.176.r Erotokritos charge with his saber and his small shield to his other hand. Again we have the model of a Byzantine cavalry man using a curved sword and a small shield of 30 cm in diameter.
φ.176.r Ο Ερωτόκριτος επιτίθεται με το παραμήτριο του και τη μικρή ασπίδα στο άλλο. Πάλι έχουμε παράσταση Βυζαντινού ιππέα με κυρτό σπαθί (σπάθη) και μικρή ασπίδα 30 εκ.
p.160l Band of warriors charging.
φ.160ν Ομάδα πολεμιστών σε έφοδο.
p.158l-p.159l Vlachian cavalry charge against the Greek cavalry. Both armies armors and swords were almost the same. Especially their swords type. There were all sabers.
φ.158ν-φ.159ν Το ιππικό των Βλάχων πολεμά ενάντια στο ιππικό των Ελλήνων. Ο εξοπλισμός και των δυο στρατών μοιάζει , ιδιαίτερα στο είδος του όπλου. Έχουν όλοι σπάθη.
p.79l Kyprodimos is ready to charge against Pistiforo with his mace and his small shield (30 cm). We have to unterline here that the fundamental weapons of theByzantine kataphracts (they had also swords of type spathion two edged long blade swordsandthe sword type of paramirion. The weapons include also with a lance) of the cavalry of the Byzantine Empire was the mace. It is in use with a buckler like shield. I have to say that the Southeastern European warriors had another style of martial art with the use of buckler and small shield, a little different than what is written in fechtbooks of the German masters of arms. This tradition style of fight with the use of saber type sword or mace and with the use of small round shield (of buckler type) was in common use in Balkans and also in Russia and Georgia. In Georgia this style was ‘survived’ as a traditional dance. Here in Greece it is forgotten as art but survived the tempo and the rhythm of traditional folk dances (with out the use of shield and weapons). The art was forgotten because the Ottomans have not allow the Christians to use any type of weapons. The only Christians who use weapons here was only who were been brigands or mercenaries.
φ.79ν Ο Κυπρόδημος ετοιμάζεται να επιτεθεί στον Πιστόφορο με το κεφαλοθράυστη του και έχοντας στο άλλο χέρι τη μικρή του ασπίδα (30εκ.) Θυμηθείτε ότι ο βασικός επιθετικός εξοπλισμός των κατάφρακτων (εκτός του σπαθιού ήτε τύπου σπαθίον ήτε το παραμήριον και του δοριού) της αυτοκρατορίας ήταν ο κεφαλοθράυστης!
p.80r Pistoforos the son of the king of Byzantium charges.
φ.80r Ο Πιστόφορος, γιος του βασιλιά του Βυζαντίου επιτίθεται.
p.78l Kyprodimos on his horse, he is ready to face in battle Nikostrato as he is losing his mace. Note: see his shield.
φ.78ν Ο Κυπρίδημος έφιππος, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στη μάχη τον Νικόστρατο ενώ χάνει το ρόπαλο του. Σημ. κοιτάξτε την ασπίδα του.
p.71r Charidimos injure with his curved sword his foe Spidolion (Spidolion also use curved sword and buckler like shield.
φ.71r Ο Χαρίδημος τραυματίζει με τη σπάθη του το Σπιδόλιοντα (που και αυτός φέρει σπάθη και μικρή ασπίδα).
p.58l-59r Pistoforos is the son of the king of Byzantium in the book Erotokritos. He is on his horse with many servants. Note: Look the weapons of his guards.
φ.58ν-59r Ο Πιστόφορος, γιος του βασιλιά του Βυζαντίου, έφιππος χωρίς όπλα αλλά με πολυπληθή συνοδεία. Σημ. δείτε τι όπλα έχουν οι φρουροί του.

IMG_2354

p.57r Glikaretos,lord of Axias (Naxos island) with a mace and a small shield at his hand.
φ.57r Ο Γλυκαρέτης, αφέντης της Αξιάς (Νάξου) με ρόπαλο και μικρή ασπίδα που κρέμεται από το χέρι του.
At the small illustrations are the illustrations from the prototype book with the text in Rumanian language. Mr Terzoglou explain with what procedure erase the Rumanian language without destroy the illustration and how the translator wrote the book again in Greek language. It is an extremely difficult but also nice work.
Στις μικρές εικονογραφήσεις είναι οι μινιατούρες από το πρωτότυπο κείμενο, στη Ρουμάνικη γλώσσα.

1a - AKADEMY LEONTES - INTERNET

One thought on “Σπάνιες εικονογραφίες Βυζαντινών πολεμιστών στον ‘Ερωτόκριτο’ του Βιτζέντζο Κορνάρο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s